Τρίτη 19 Σεπτέμβριος 2017
Facebook
Linkedin
Googleplus

Έναρξη Διαδικασίας Αποπληρωμής Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012

 Αποπληρωμή ΛΑΕΚ 0,45Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012 οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο. Είναι απαραίτητη η καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων των προγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα και η αποστολή των δικαιολογητικών των δαπανών των προγραμμάτων σας. Τα δικαιολογητικά αποτελούν το φυσικό αρχείο των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012 και αφορούν:

1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

2.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

απαιτείται Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και τους καταβλήθηκε η προβλεπόμενη αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκυκλίου του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45%. Στην ίδια Δήλωση του Ν.1599/86, θα δηλώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και η ορθότητα και η εγκυρότητα του ΑΦΜ και του ΑΜΕΙΚΑ της επιχείρησης. Η Δήλωση του Ν.1599/86 θα φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου και τη σφραγίδα της επιχείρησης. Για όλες τις ανωτέρω δαπάνες η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει ανά κατηγορία και ανά πρόγραμμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στα εγχειρίδια χρήσης. Η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνει με διαβιβαστικό έγγραφο - αίτηση με θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2012, προς: ΟΑΕΔ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρωτόκολλο στο ισόγειο). Ταχ. Δ/νση Εθνικής Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456, Άλιμος (υπόδειγμα αίτησης θα βρείτε στα εγχειρίδια χρήσης).

Για τυχόν διευκρινήσεις τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9989792, 210-9989796.

Πώς υπολογίζεται το ποσό επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24 του κάθε σεμιναρίου
Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015
Για κάθε σεμινάριο το ΛΑΕΚ δίνει 33€ ανά άτομο ανά ώρα. Παράδειγμα:Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 20 εργαζόμενους και 5 από αυτούς θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 διδακτικών ωρών.Για κάθε... Read More...
Επισήμανση για τις εισφορές των επιχειρήσεων
Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη με αριθμ. 4963/51/25-11-2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, (ΦΕΚ Β΄2396), για επιστροφή από τον ΟΑΕΔ του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά 0,24%, την οποία καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού... Read More...
Πώς υπολογίζεται το 0,24 μιας επιχείρησης;
Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015
    Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία για το 2014 κατέβαλε 1.200€ συνολικά για μισθοδοσία εργαζομένων με ΙΚΑ. Το ποσό που δικαιούται να απορροφήσει για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 2.016€  (δηλαδή το 70% * 0,24%... Read More...
Τι δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015;
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015, διαμορφώνεται ως εξής: * Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2015,... Read More...
Έναρξη προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2015
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015
Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη με αριθμ. 3540/59/9.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και τη με αριθμ. 703/45/2.12.2014 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (ΦΕΚ 3476/τεύχος β΄/23.12.2014), οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ μπορούν να ξεκινήσουν την... Read More...
6 λόγοι για να αξιοποιήσετε την επιστροφή της εισφοράς 0,45%
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014
Αξιοποιήστε την επιστροφή της εισφοράς 0,45 μέσω της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού σας, για τους παρακάτω λόγους: Η εκπαίδευση του προσωπικού θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην... Read More...

Εγγραφείτε στο Newsletter